JIC – Chương trình đào tạo những nhà đào tạo của IDP

Là một đối tác của IDP, JIC tự hào về khóa học IELTS tại học viện sẽ được giám sát và hỗ trợ để phát triển. Chúng tôi sẽ tổ chức workshop mang tên “Đào tạo những người đào tạo”

Mục tiêu của chúng tôi là có thể truyền năng lượng và kiến thức cho những giáo viên của mình, tạo nên người giỏi nhất để sẵn sang cho những thử thách mới. JIC luôn không ngừng cập nhật những  giáo trình mới nhất, nâng cao trình độ giáo viên để có thể tự tin cạnh tranh trong một thị trường giáo dục mới.

Sau khi tham gia buổi đào tạo với những mục tiêu chúng tôi đề ra, tất cả giáo viên đều hứng khởi với chương trình đào tạo. Giáo viên luôn được trao cho những cơ hội tốt nhất để học hỏi. Luôn luyện tập không ngại đối mạt với những thử thách mới, sẵn sàng chia sẻ những phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Những buổi thảo luận nhóm chất lượng về tiêu chuẩn và cách giảng dạy giúp JIC nâng cao chất lượng đào tạo, tạo lập nền tảng cho những bước phát triển lịch sử.

IELTS RE-ECHO 2IELTS RE-ECHO 3IELTS RE-ECHO 1