MỞ RỘNG VỐN TỪ VỰNG CỦA BẠN MÀ KHÔNG CẦN HỌC TỪ MỚI

Một động từ có nhiều hình thức. Ngoài các thì của nó, nó có thể có một ý nghĩa hoàn toàn khác khi thêm một giới từ hoặc trạng từ. Ví dụ về các động từ này là đi qua , đi qua, chạy qua, chạy vào, chạy ra ngoài, quay trở lại, tiếp tục, và như vậy.

Chúng được gọi là động từ phrasal. Bạn có thể sử dụng những động từ này để mở rộng vốn từ mà không cần học từ hoàn toàn mới. Bạn có thể tìm thấy một danh sách sâu sắc các động từ phrasal thông qua liên kết này , nhưng dưới đây là một vài ví dụ bạn có thể bắt đầu với.

come backcome income overcome toget along withget away withget rid ofget through withput awayput offput onput outlook down onlook forward tolook out forlook up to