Đừng để các câu của bạn mãi chạy

Điều gì sai trong câu này?

My sister likes sweeping, she sweeps every weekend.

Nếu bạn nói rằng các câu được kết nối không đúng, bạn đã đúng. Chúng ta hãy cố gắng tách chúng:

  • My sister likes sweeping
  • She sweeps every weekend

Cả hai câu có thể đứng một mình, phải không? Chúng là các mệnh đề độc lập hoặc đơn giản được gọi là câu hoàn chỉnh. Bây giờ, nếu hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập được kết nối sai cách, bạn gọi những câu chạy này.

Có một số loại câu chạy, nhưng hai loại phổ biến là:

1. Dấu phẩy

Cho dù đó là cố ý hay không, bạn nên luôn luôn kiểm tra xem các câu hoàn chỉnh của bạn có được kết nối với các dấu câu hoặc liên từ thích hợp hay không.

My mom’s a bank teller, my father’s a baker.

Hai mệnh đề độc lập

  • My mom’s a bank teller
  • My father’s a baker

Nó có thể được sửa chữa theo nhiều cách.

Đầu tiên, bạn có thể đặt một khoảng thời gian ở cuối mỗi mệnh đề độc lập.

My mom’s a bank teller. My father’s a baker.

Thứ hai, bạn có thể thay thế dấu phẩy bằng dấu chấm phẩy (;), nhưng hãy nhớ rằng dấu chấm phẩy chỉ là một lựa chọn về kiểu để kết nối các câu tương tự và tương đối. Điều này nên được sử dụng một cách tiết kiệm.

My mom’s a bank teller; my father’s a baker.

Thứ ba, bạn cũng có thể thêm một liên từ sau dấu phẩy.

My mom’s a bank teller, and my father’s a baker.

Thứ tư, bạn có thể chuyển đổi một trong hai câu thành mệnh đề phụ thuộc bằng cách sử dụng kết hợp phụ .

My mom’s a bank teller while my father’s a baker.

2.Hai câu kết nối mà không có dấu câu nào

Cho dù đó là cố ý hay không, bạn nên luôn luôn kiểm tra xem các câu hoàn chỉnh của bạn có được kết nối với các dấu câu hoặc liên từ thích hợp hay không.

The room is quiet he must have fallen asleep.

Bằng cách áp dụng phương pháp được giới thiệu trong các dấu phẩy, cần khắc phục theo cách này:

The room is quiet. He must have fallen asleep.

The room is quiet; he must have fallen asleep.

The room is quiet, so he must have fallen asleep.

Since the room is quiet, he must have fallen asleep.

Bây giờ, biết cách xác định và học cách sửa các câu chạy sẽ làm cho thông điệp rõ ràng và trơn tru. Bạn có thể sửa câu đầu tiên ở đầu bài viết này không?