BẠN CÓ BIẾT RẰNG MỌI THỨ ĐỀU CÓ TÊN?

Danh từ là một phần của bài phát biểu gọi tên một sự vật, con người, địa điểm, động vật hoặc ý tưởng.

collective noun cover

Dưới đây là một vài ví dụ:

This slideshow requires JavaScript.

Bây giờ, đây là một thách thức: làm thế nào để chúng ta gọi một nhóm quạ?

 

Leave a Reply